S T E L M A C H I P A R T N E R Z Y

B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E S p . z o o

20−052 Lublin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28 tel/fax 81 7437315 7437317 e-mail: info@spba.com.pl www.spba.com.pl

Zarząd: Tatiana Stelmach prezes; Kapitał zakładowy 113 000 PLN; KRS: 0000008683 Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Regon: 430073658; NIP: 712−015−85−46: PKO BP III o/Lublin 48 1020 3150 0000 3802 0044 4836